NAMCO BANDAI Games 制作,预定于 10 月 20 日发售的 PSP 忍道动作游戏《火影忍者 疾风传:终极震撼(NARUTO-ナルト- 疾风伝ナルティメットインパクト)》,官方释出了战斗系统「觉醒」的介绍,以及公开将会释出试玩版的消息,供玩家参考。

觉醒系统可以将攻击力等等能力在一定时间内大幅上升。只要打倒敌人,累积击破数就可以提升「觉醒量表」,累积到达顶点就可以发动觉醒状态。在登场的角色中也有会因为觉醒而大幅改变外表,并且发挥强大实力的角色。

另外本作也会首度登场火影世界中最高权力、也是顶级实力的「五影」。可以看到五影各自施展出得意绝招。并且还收录众多首度登场的人物和忍术招式,精彩重现了原作的战斗场景。

 

============================================================

作者:tsoon001

_S NPJH-50435
_G 火影忍者疾風傳 究極衝擊

_C1 必須碼-作者<tsoon001>
_L 0x20002018 0x08802000
_L 0x503D898C 0x00000004
_L 0x00002000 0x00000000
_L 0x60002000 0x00000004
_L 0x00600002 0x00000004
_L 0x10000004 0x00000000
_L 0x60002004 0x00000004
_L 0x00500002 0x00000000
_L 0x10000008 0x00000000
_L 0x60002008 0x00000004
_L 0x00400002 0x00000000
_L 0x1000000C 0x00000000
_L 0x6000200C 0x00000004
_L 0x00300002 0x00000090
_L 0x10000010 0x00000000
_L 0x60002010 0x00000004
_L 0x00200002 0x00000000
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x20002030 0x08802020
_L 0x50002008 0x00000004
_L 0x00002020 0x00000000
_L 0x60002020 0x00000004
_L 0x00400002 0x00000004
_L 0x10000004 0x00000000
_L 0x60002024 0x00000004
_L 0x00300002 0x00000090
_L 0x10000008 0x00000000
_L 0x60002028 0x00000004
_L 0x00200002 0x00000000
_L 0x1000000C 0x00000000
_L 0x20002050 0x08802040
_L 0x50002008 0x00000004
_L 0x00002040 0x00000000
_L 0x60002040 0x00000004
_L 0x00400002 0x00000008
_L 0x10000004 0x00000000
_L 0x60002044 0x00000004
_L 0x00300002 0x00000090
_L 0x10000008 0x00000000
_L 0x60002048 0x00000004
_L 0x00200002 0x00000000
_L 0x1000000C 0x00000000
_L 0x20002070 0x08802060
_L 0x50002008 0x00000004
_L 0x00002060 0x00000000
_L 0x60002060 0x00000004
_L 0x00400002 0x0000000C
_L 0x10000004 0x00000000
_L 0x60002064 0x00000004
_L 0x00300002 0x00000090
_L 0x10000008 0x00000000
_L 0x60002068 0x00000004
_L 0x00200002 0x00000000
_L 0x1000000C 0x00000000
_L 0xE0020001 0x20002002
_L 0x40002000 0x00200001
_L 0x00000000 0x00000000

_C0 P1HP不減-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007D0
_L 0x100007B8 0x00000000

_C0 P1查克拉常滿-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007E0
_L 0x100007C8 0x00000000

_C0 P1查克拉常滿-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007E0
_L 0x100007C8 0x00000000

_C0 P1無限覺醒並且不減-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007D8
_L 0x100007C0 0x00000000
_L 0x60002014 0x44E10000
_L 0x00020001 0x00000814

_C0 P2HP不減(同伴時)-作者<tsoon001>
_L 0x6000202C 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007D0
_L 0x100007B8 0x00000000

_C0 P2查克拉常滿(同伴時)-作者<tsoon001>
_L 0x6000202C 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007E0
_L 0x100007C8 0x00000000

_C0 P2無限覺醒(同伴時)-作者<tsoon001>
_L 0x6000202C 0x00000004
_L 0x00000002 0x000007D8
_L 0x100007C0 0x00000000

_C0 Select+↓P2一擊倒-作者<tsoon001>
_L 0xD0000001 0x10000041
_L 0x6000202C 0x00000001
_L 0x00020001 0x000007B8

_C0 Select+↓P3一擊倒-作者<tsoon001>
_L 0xD0000001 0x10000041
_L 0x6000204C 0x00000001
_L 0x00020001 0x000007B8

_C0 Select+↓P4一擊倒-作者<tsoon001>
_L 0xD0000001 0x10000041
_L 0x6000206C 0x00000001
_L 0x00020001 0x000007B8

_C0 必定獲得S評價-作者<tsoon001>
_L 0x104058A0 0x0000270F
_L 0x2040589C 0x00000000
_L 0x204058A8 0x000000A0

_C0 提升狀態持續-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x447A0000
_L 0x00020004 0x00000004
_L 0x20000840 0x20000000
_L 0x20000008 0x00000000
_L 0x60002014 0x447A0000
_L 0x00020004 0x00000004
_L 0x20000840 0x20000004
_L 0x20000008 0x00000000
_L 0x60002014 0x447A0000
_L 0x00020005 0x00000004
_L 0x20000840 0x20000004
_L 0x20000000 0x20000008
_L 0x60002014 0x447A0000
_L 0x00020005 0x00000004
_L 0x20000840 0x20000000
_L 0x20000000 0x20000008
@吃到相應的道具之後才見效果。

_C0 NP最大
_L 0x603D9D20 0x0098967F
_L 0x00020001 0x00000030

_C0 全人物
_L 0x603D9D20 0x00000001
_L 0x0000002D 0x00009FA4
_L 0x90000001 0x00000000

_C0 全人物經驗值&等級最高
_L 0x603D9D20 0x000F1B2F
_L 0x0002001A 0x00000084
_L 0x90000002 0x00000000
_L 0x603D9D20 0x00000063
_L 0x0000001A 0x00000080
_L 0x90000008 0x00000000

_C0 P1無限跳-作者<tsoon001>
_L 0x60002014 0x00001003
_L 0x00020001 0x00000060
@不完美,當跳到目的地後關閉代碼同時再出招就可解決BUG情況

_C0 999讨伐数  作者< sfsfdfhgfdhfdhfdhtg>
_L 0x004058A0 0x0000270F
_L 0x004058CE 0x0000270F
_L 0x004059F4 0x0000270F

_C0 全卡片 作者<执行者X.0>
_L 0x41479B1C 0x012F0008
_L 0xFFFFFFFF 0x00000000

_C0 全卡片满经验值  作者<执行者X.0>
_L 0x81479B18 0x012F0020
_L 0x00000064 0x00000000

_C0 瞬步 名作者-sfsfdfhgfdhfdhfdhtg (按著R不放,X鍵連打,搖桿控制方向)
_L 0xD0000001 0x10000200
_L 0x60002014 0x00001003
_L 0x00020001 0x00000060 

_C0 全人物-执行者NO.X
_L 0x11483944 0x00000101
_L 0x81483948 0x00070001
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x11483950 0x00000101
_L 0x01483953 0x00000001
_L 0x01483954 0x00000001
_L 0x11483956 0x00000101
_L 0x01483959 0x00000001
_L 0x1148395C 0x00000101
_L 0x81483964 0x00050001
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x0148396B 0x00000001
_L 0x0148396F 0x00000001
_L 0x01483970 0x00000001
_C0 全人物等级最大
_L 0x81479A20 0x001A0008
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x41479A24 0x001A0002
_L 0x000F1B30 0x00000000
_L 0x00000064 0x00000000

創作者介紹
創作者 nanaria 的頭像
nanaria

半熟!鐵拳王 好友專用地

nanaria 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()